Spa Time - Chlórové tablety 1kg

Spa Time - Chlórové tablety 1kg

Chlórové tablety na spoľahlivú súvislú dezinfekciu vody.

21,99 € s DPH

18,33 €

Skladové číslo: 5531100

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Bayrol

Chlórové tablety SPA TIME 1kg

Chlórové tablety 20 g spoľahlivo dezinfikujú vodu vo vašej vírivej vani.

Dávkovanie: 1 tableta/m3 každých 10-14 dní

Výstražné upozornenia: H302 Škodlivý ak sa prehltne. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže podráždiť dýchacie cesty. H410 Veľmi toxický pre vodný život s dlhodobým účinkom. EUH031 Pri styku s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn. EUH206 Varovanie! Nepoužívať spoločne s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Bezpečnostné pokyny: P102 Držať mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Použite ochranné rukavice/ochranu očí/ochranu tváre. P305+P351+P338 AK JE V OČIACH: Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou. Ak máte a dá sa to ľahko, vyberte kontaktné očné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára. P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov. Držte mimo dosahu zdrojov ohňa, horľavých materiálov a ohňa. Nepožívať.

Alternatívne produkty

SME PREDAJCA:

Compass Piešťany

mylinespa

Wellis

Váš tovar Vám dovezie:

Doprava DHL

SPLÁTKUJEME S:

Bazén na splátky

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

×