Spa Time - Brómové tablety 0,8kg

Spa Time - Brómové tablety 0,8kg

Na súvislú dezinfekciu vody bez zápachu. 20g tablety.

18 € s DPH

15 €

Skladové číslo: 5539350

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Bayrol

Brómové tablety SPA TIME 0,8kg

Brómové tablety sú účinné ako chlór, bez chlórového zápachu.

Dávkovanie: 3-4 tablety/m3 približne každé 2 týždne

Výstražné upozornenia: H302 Škodlivý ak sa prehltne. H314 Spôsobuje závažné poleptanie pokožky a poškodenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodný život.EUH031 Pri styku s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn. EUH206 Varovanie! Nepoužívať spoločne s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné pokyny: P102 Držať mimo dosahu detí. P262 Nedávať do očí, na pokožku ani na odev. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P302+P352 AK JE NA POKOŽKE: Zmyť veľkým množstvom mydla a vody. P305+P351+P338 AK JE V OČIACH: Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou. Ak máte, vyberte kontaktné očné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára. P405 Skladujte uzavreté. P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni.

Alternatívne produkty

SME PREDAJCA:

Compass Piešťany

mylinespa

Wellis

Váš tovar Vám dovezie:

Doprava DHL

SPLÁTKUJEME S:

Bazén na splátky

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

×