Spa Time - Spa Pure Čírenie vody 0,14kg

Spa Time -  Spa Pure Čírenie vody 0,14kg

Nevyhnutná dezinfekcia na týždennú údržbu. Robí vodu krištáľovo čistou. Dodatková hygienická ochrana. Vrecúško s 1 dávkou pridajte priamo do vody.

8,80 € s DPH

7,33 €

Skladové číslo: 5537850

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Bayrol

Spa Pure Čírenie vody 0,14kg

Spa Pure účinne predchádza problémom ako je zakalenie alebo sfarbenie vody vo vašej vírivej vani.

Spa Pure účinne zabraňuje zakalenie a zafarbenie vody vo vírivke.

Balenie: 4 sáčky po 35g. Dávkovanie: 1 sáčok na m3 vody každý týždeň.

 

Výstražné upozornenia:H302 Škodlivý ak sa prehltne. H315 Spôsobuje podráždenie pokožky. H317 Môže spôsobiť alergickú reakciu na pokožke. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H334 Ak sa vdýchne, môže spôsobiť alergické alebo astmatické symptómy alebo problémy s dýchaním. H335 Môže podráždiť dýchacie cesty. H410 Veľmi toxický pre vodný život s dlhodobým účinkom. EUH031 Pri styku s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn. EUH206 Varovanie! Nepoužívať spoločne s inými výrobkami.Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné pokyny:P102 Držať mimo dosahu detí. P261 Predíďte vdýchnutiu prachu/dymu/plynu/hmly/pary/aerosólu P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Použite ochranné rukavice/ochranu očí/ochranu tváre. P302+P352 AK JE NA POKOŽKE: Zmyť veľkým množstvom mydla a vody.P305+P351+P338 AK JE V OČIACH: Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou. Ak máte a dá sa to ľahko, vyberte kontaktné očné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. P309+P311 Akste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára. P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov. Držte mimo dosahu zdrojov ohňa, horľavých materiálov a ohňa. Nepožívať.

 

 

Alternatívne produkty

SME PREDAJCA:

Compass Piešťany

mylinespa

Wellis

Váš tovar Vám dovezie:

Doprava DHL

SPLÁTKUJEME S:

Bazén na splátky

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

×